Upplevelser  • Upp till -55% rabatt  • Fri frakt & hemleverans  läs mer

Integritetspolicy

H-Day AB, org nr 556876-8096, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter när du använder webbplatsen happy-day.se, eller kontaktar oss via kundtjänst. Vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför vi gör det, och vi kommer att skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

I vår integritetspolicy för personuppgifter beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.


De personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in följande personuppgifter från dig:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av happy-day.se webbplatsen.
 • Information om besöksstatistik vilka av våra produkter eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 • Uppgifter om dina köp​Hur vi använder insamlad information

Vi behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid den aktuella tidpunkten för insamlingen:

 • För att kunna hantera din beställning eller köp som är gjord på happy-day.se
 • Hantera kundtjänstärenden som att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
 • Uppgifter om beställning av upplevelse lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar
 • För systemadministration, att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person
 • För att genom analys av ditt beteende på vår webbsida utveckla, leverera och förbättra vår tjänst
 • Vi kan behandla dina personuppgifter och din profil. Då analyseras information om hur du använder vår webbplats, om vilka av våra upplevelser, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av. Även vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp och information för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Denna information kan vi därefter komma att anonymisera och överlåta till våra samarbetspartners. Detta sker då helt anonymt
 • För att skicka dig information och marknadsföring digitalt så du har en aktiv kundrelation med oss, observera att du när som helst kan tacka nej till det
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som vi erbjuder genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer
 • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system)Särskilt om personnummer

För att genomföra ett köp eller en beställning så behöver beställaren ha fyllt 18 år eller ha målsmans skriftliga godkännande. Av denna anledning måste företaget inhämta och lagra ditt personnummer. Vi lagrar det i minst under 3 år eller under den tidsperiod våra flerfunktionsvouchers är giltiga. Det föreligger således beaktansvärda skäl för att behandla ditt personnummer i vår verksamhet och därmed stöd i lag för behandlingen. Vi behandlar ditt personnummer för att verifiera att du fyllt 18 år och giltighetstiden av våra flerfunktionsvouchers när du genomför ett köp, inte för några andra ändamål.


Information som kan lämnas ut  

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data åt våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution, IT-tjänster eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid hanteringen av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.


Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på webbplatsen där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.


Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar vi till att behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet mellan dig och oss, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras för de ändamål som angetts ovan. Om du vill veta mer om den avvägning vi gjort när vi bedömer att berättigat intresse-grunden är tillämplig är du alltid välkommen att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, dvs så länge du inte har avregistrerat ditt konto. Det innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Om du inte har något konto hos oss lagras din information i tre år från ditt senaste köp och därefter raderas den. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.


Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära ut information om behandlingen. (Information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen). Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör ansökan elektroniskt. Om vi mottar en begäran, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre
 • Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget omfattas av


Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:

 • Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk


Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Marknadsföring (inklusive analyser som utförs för marknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för marknadsförings-ändamål. Om du invänder mot marknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av marknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.


Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).


Om lämnande av uppgifter krävs enligt avtal eller lag

Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet.

Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för att t.ex. kunna hantera ditt köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet.


Behandling för annat ändamål

Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information via epost.


Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vid vår kassa finns t.ex. länkar till våra betaltjänster (Klarna). Denna webbplats har en egen integritetspolicy och vi ansvarar inte för säkerheten eller de personuppgifter du anger på dessa sidor.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

H-Day AB

Drottninggatan 5
652 24 Karlstad
Mail: [email protected]


Denna integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018 och är senast ändrad den 2 juni 2022.